Foto: www.fotoakuten.se

Börja gärna med med att läsa från nedan länkar....

 

"Jag börjar med det viktigaste, att värdesätta medarbetarna för just deras egna unika egenskaper samt för vad dom ger och tillför teamet!" Nedan skrivet är just som jag arbetat och min filosofi använde jag redan på 80-talet, tänkvärt!

TEAMWORK

 • Man känner ett ömsesidigt beroende av varandra och tar ett övergripande ansvar, där stöd, respekt och uppskattning är förutsättningar för goda insatser.
 • Teamet diskuterar, beslutar och löser problemen tillsammans.
 • Ledare finns, men ledarskapet och ansvaret uppfattas som delat.
 • Ständigt pågående problemlösning och diskussioner.
 • Produkten skapas gemensamt.
 • Ömsesidigt ansvar.
 • Skapar de resurser som krävs för att nå målen.
 • Bygger upp färdigheter genom praktik och träning.
 • Hög toleransnivå.
 • Inifrånmotiverad. Teamet "äger" sitt arbete.
 • Skapar egna regler och anvisningar. informell administration.

LEDARSKAP

 • att ledningen lyckas kommunicera sitt budskap så att Samsyn uppstår.
 • att ledarna och dess lokala expertis blir  den rådgivande församling och att dessa testar av om ledningen tänkt rätt.
 • att alla ledare känner sig hörda, respekterade, förstådda och bekräftade i den strategiska dialogen.
 • att det strategiska resonemanget förbättras och utvecklas som ett resultat av dialogen.
 • att alla ledare får tillfälle att lyfta fram sina tveksamheter och åsikter. Få dom förstådda, bekräftade och kommenterade på ett bra sätt, kanske att dom leder till en direkt förändring av det Strategiska Resonemanget, inget lämnas!
 • att alla ledare får chansen att i offentlig belysning kliva över linjen i kraftsamlingen kring de Strategiskt fokuserade målen.
 • att mätetal accepteras, skall visa hur det faktiskt går!
 • att man som ledare tar ordentligt ställningstagande till den konkreta utmaningen som målnivån inom 6-18 månader innebär!
 • att högste ledningen med stark vilja kan värva  medarbetare till denna dialog som präglas av “högt i tak”, detta innebär hög kvalité på kommunikationen
 • att ledningen är mer insiktsfull om den egna verksamheten, hur ledarna tänker och har ett ökat förtroende för ledarnas vilja och förmåga att ta ansvar för verksamheten som helhet.

 

 ”Tänkvärt från min tid som VU konsult på Volvo” 

FÖRSTÅELSE

Idiotförklaring

Skapa missförstånd genom att inte ta reda på fakta. (lätt att gå på hörsägen!)

Ta missförstånd som utgångspunkt för attack och kritik. (sandlåde politik gäller här!)

Ge nedvärderande förklaringar från läktarn. (Ser ned på andra genom att stå bredvid utan att veta vad det handlar om!)

Respekt

Se saken också från andras perspektiv. (Kliv in i den andres roll!)

Genom intresse och respekt skapa riktig förståelse. (var intresserad och respektera den andres situation)

Värdera först efter riktig förståelse och söka lösningar som fungerar för alla. (sätt dig in i situationen och se på helheten för alla!)

Mer tänkvärt

Den som lider driver

Bygg förtroende och goda relationer i förväg.
Förklarar egna ribbor utifrån företagets strategi.
Be om hjälp för att nå företagets mål.
Be om hjälp för att klara den egna kundens krav.
Kartlägg problemet o dess konsekvenser i förväg.
Hjälp till med mätning och feedback.iskutera problemet tillsammans
Enas om en skriftlig handlingsplan.
Boka tid för uppföljningsmöten.
Ge direkt erkännande när det blir bra.
Tidsbegränsade tvärgrupper vid större problem.
Rusa aldrig iväg direkt när du är arg!

Omsorg om kunden

Vårda din kundrelation! Täta avstämningar!
Ta reda på och prioritera din kunds mål!
Ta reda på konsekvenserna av ditt arbete!
Små problem hos dig – stora hos din kund?
Basera era “ribbor” på kundens krav!
Be om hjälp med mätning och feedback.
Bjud in din kund till “heta stolen” då och då.
Tidsbegränsa tvärgrupper vid större problem
Var sparsam med enkäter.

FOKUSERING


KONCENTRATION, FOKUSERING OCH KRAFTSAMLING

STRATEGISK FOKUSERING ÄR ATT KONCENTRERA ALLA KRAFTER INOM FÖRETAGET

PÅ DE JUST NU VIKTIGASTE PARAMETRARNA FÖR ATT FÖRA DESSA FRAMÅT!

----------------->

------------------->                     Fokusområde/Målet

----------------->

Syfte:
- Fokusering kring några få arbetsområden/förändringsområden
– Koncentration på det långsiktiga perspektivet
- Visa på det egna verktyget


Kommentar:
Vad måste er grupp/enhet jobba med för att ni tillsammans skall klara av era viktigaste Strategiska utmaningar? Vilka mål och mätetal? Dom måste stödja chefens mål! Ett bra grundkrav på “ribbor/mål” är att arbeta fram två till max tre arbetsområden/förändringsområden och mät sådant som är viktigt! Om vi tar och tänker oss att det mål som gruppen själv bestämmer inte nås utan “droppar” efter redan några månader, då måste en analys göras och ett nytt mätetal skapas? Om det nu blir så att målet nås innan 6 månader, fira! Eller ta ett nytt område att arbetat med! Vad göra om det inte går att mäta? Allt går att mäta! Gruppen bestämmer själv och sätter “ribban”, coachen är aktivt ett stöd för gruppledaren och gruppen.

MITT LEDARSKAP

Struktur och organisation stimulerar mig samt bidrar gärna med humor och engagemang, vill få fram åsikter! Jag har en klar fokusering kring problemen och använder självfallet samtliga medarbetare och deras kunskap.


Vi driver teamet tillsammans till framgångar, besluten tas gemensamt med hjälp av fasta kriterier. Analyserar noga innan något setts i sjön. Långsiktiga mål är självklara!


I teamet löser vi problem genom att vara innovativa och effektiva, förslag och kritik välkomnas. I vårt team är vi duktiga på förändringar. Mångfalden i teamet är styrkan det vill säga att alla egenskaper bör finnas för att komplettera.

Jag är inte någon ”hjälte” chef utan leder med sunt förnuft.